Blog

Iinisikimm คืนควายสู่ป่า

I saw this show the other night. It was so beautiful, inspiring, and soul-moving.

เมื่อวันก่อนได้ไปดูโชว์มาเรื่องหนึ่ง ชื่อว่า IINISIKIMM A Homecoming for the Buffalo of Banff National Park เป็นละครหุ่น ดูฟรี เล่นที่กลางลานกว้างในสวนสาธารณะ แค่เขาขึ้นหัวข้อมาว่า A nighttime lantern performance แล้วเห็นรูปหุ่นที่มีการประดับประดาไฟต่างๆนานาในเวบไซต์ก็ทำให้อยากดูขึ้นมาแล้ว Continue reading “Iinisikimm คืนควายสู่ป่า”

messy desk full of books while working on creating portfolio/blog website

WWW

เรื่องของเรื่องเลยคือคิดกับที่ภาควิชาว่า จะมีวิธีช่วยนักศึกษาเตรียมพร้อมในการหางานยังไงได้บ้าง เลยได้ออกมาเป็นกระบวนการเบาๆว่า ต้องส่ง Resume, Portfolio, Statement of Purpose และ Proposal ละครเรื่องที่สนใจมาก่อนที่จะได้ทำวิทยานิพนธ์ พอเราให้เด็กทำ ไอ้เราก็ไม่อยากน้อยหน้า เกิดแรงบันดาลว่าถึงคราแล้วที่จะต้องอัพเดทงานตัวเองซักที ประกอบกับย้ายถิ่นฐานมาอยู่เมืองใหม่ ต้องเริ่มลุยทำความรู้จักกับคนละคร สมัครงงสมัครงานกันไป เวบไซต์สะสมพอร์ตที่ว่าจะทำเมื่อสองร้อยปีที่แล้วจึงบังเกิดขึ้น

Continue reading “WWW”

shadow of excavator over sunrise on beach

Dinosaur, 2017

Dinosaur, 2017

Shadow of excavator over sunrise on beach in Pranburi reminds me of a scene in dinosaur movie from the 90’s, “The Land before Time”